Відділ культури

Хотинської РДА

Про нас

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури Хотинської районної державної адміністрації

 1. Відділ культури районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Хотинської районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації.
 2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню культури та відділу туризму Чернівецької обласної державної адміністрації в межах, передбачених чинним законодавством.
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями облдержадміністрації, райдержадміністрації, актами Чернівецької обласної та Хотинської районної рад, прийнятими у межах їх компетенції та цим Положенням.
 4. Основними завданнями відділу є:

– забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини, національностей та релігій, а також державної мовної політики на території району;

– забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

– сприяння доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

– сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного та туристичного продуктів;

– сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

– сприяння збереженню культурної та національної спадщини;

– гармонізація міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

– забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

– захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та туризму.

 1. Відділ відповідно до визначених повноважень та покладених завдань: – організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України. Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

– аналізує стан та тенденції розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, туризму, міжнаціональних відносин та релігії у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

– розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

– вносить пропозиції щодо формування проекту районного бюджету на відповідний бюджетний період;

– розробляє проекти розпоряджень райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

– готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

– організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

 

 1. Забезпечує:

– доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

– доступ населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

– захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

– у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

– ефективне і цільове використання бюджетних коштів; здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

– інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

– контроль органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом делегованих повноважень в галузі культури;

– здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

– контроль за виконанням законів України «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини» та інших нормативно-правових актів в галузі культури, туризму, національностей та релігій;

– контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його застосування;

– ведення обліку музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;

– аналіз потреби, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв;

– вивчення та аналіз на території району релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі, тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, розробку поточних та довгострокових прогнозів розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

– проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;

– ведення обліку (реєстр) релігійних організацій, що діють у районі та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;

– зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.

 

 1. Погоджує:

– розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони;

– відчуження або передачу пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

 

 1. Видає:

– приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України „Про охорону культурної спадщини”, дозволів або з відхиленням від них;

– дозволи на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони;

 

 1. 9. Бере участь у:

– підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

– погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

– розробленні проектів розпоряджень райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

– підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

– вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

– підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень, розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і регіональних програм, порядків використання бюджетних коштів за відповідними регіональними, комплексними програмами;

– розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин, розвитку туризму;

– організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

 

 1. Сприяє:

– формуванню репертуару концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини; задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців; діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

– участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодження їх зв’язків із зарубіжними релігійними організаціями; будівництву, ремонту та реставрації культових будівель; захисту прав споживачів національного культурного продукту.

 

 1. Формує та подає у встановленому порядку управлінню культури облдержадміністрації пропозиції щодо:

– надання творчим колективам статусу народного;

– визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

– занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

– занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

 

 1. Інформує управління культури облдержадміністрації про:

– музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

– пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини.

 

 1. Надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України незалежно від форм власності.

 

 1. Запобігає проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі в районі.

 

 1. Вживає заходів щодо недопущення порушення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини».

 

 1. Роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики.

 

 1. Здійснює інші повноваження, що випливають з покладених завдань.

 

18.Відділ має право:

– одержувати в установленому законодавством порядку від інших, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

– залучати спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління;

– вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі культури та туризму;

– скликати в установленому порядку засідання та наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень;

 1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за попереднім погодженням з управлінням культури облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

21.Начальник відділу:

– здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу;

– затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

– погоджує призначення на посаду керівників закладів культури району;

– здійснює добір кадрів;

– організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

– планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

– вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

– звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

– вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

– може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;

– видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

– подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

– розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

– забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

– здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 1. У відділі для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватись колегія у складі начальника відділу (голова колегії), інших працівників відділу, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури. У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи. Персональний склад колегії затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу. Рішення колегії затверджуються наказами начальника управління.
 2. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.
 3. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 4. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу.
 5. Відділ є юридичною особою, мас самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, власні бланки.